SU

Румен Веселинов
Количествени методи

                   

Menu


 

График и теми


Дата* Тема** Лекции

Тест

  26.2    

 

1
 
Количествени методи
Статистическа регионална информация.
L1a
 
Извадки. Средни величини.
L1b
 
2
 
Разсейване
L02
 

Gretl link Help
Данни (ZIP): Reg_Dannii

 
3

Вероятности

L3
 
4
Нормално разпределение
L4 L5  
5
Доверителни интервали.
L6
 
6
  Тест на хипотези, една извадка.
L7
 
  Краен срок 12:00 часа на 21.3.2011.
Изпраща се по имейл и включва:
1. Word документ и 2. Направената извадка

Тест1

7
26.3
Тест на хипотези, две извадки. 
L8
 
8
  Дисперсионен анализ.
L9
 
9
  Регресионен и корелационен анализ.
L10
 
10
  Графично представяне и анализ на регионални данни    
  Краен срок 12:00 часа на 15.4.2011.
Изпраща се по имейл и включва:
1. Word документ и 2. Направената извадка
Тест 2
                            * Датите подлежат на промяна.
                          ** Преподавателят си запазва правото на промени в програмата.