SU 

     Румен Веселинов
Количествени методи

                  

Menu


» График
»


Syllabus


Д-р Румен Веселинов
    
  E-mail:
Интернет страница на курса: http://vesselinov.com/sukol.htm

Оценки
Оценката в края на семестъра се основава на два писмени теста (take home). Оценките от тестовете се дават в проценти, а крайната оценка е средна аритметична от двата теста.
Оценката (%)  се превръща в числова оценка по следния начин:

Оценка
2.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
%
0-49
50-55
56-61
62-67
68-73
74-79
80-89
90-100

Изисквания за писмени работи
Всички писмени тестове трябва да включват следното:
1. Отговор на зададения въпрос
2. Всички изчисления направени по този въпрос
3. Изрично посочване кои формули са използувани
4. Резултатите от програмата Gretl, на които се основават отговорите.

Недобросъвестно поведение
Всяка проява на недобросъвестно поведение, копирани тестове и преписване ще се наказва строго. Наказанието е едно и също за този който е преписал и този който е позволил да се преписва от неговата или нейната работа.
При първи случай на недобросъвестно поведение провинилият се студент получава нула точки (0%) за съответния тест. При повторен случай наказанието е автоматична окончателна оценка за курса слаб (2) и уведомяване на университетските власти за случая.

Материали
Необходимите материали за курса ще се качат на интернет страницата на курса.
Записките от лекции ще бъдат много полезни за тестовете.
Основният учебник, по който ще се води курса е:
McClave and Sincich, Statistics, 10th ed, Pearson Prentice Hall, 2006.
Не е необходимо студентите да притежават този учебник. Познания по английски език или друг чужд език също не са необходими за този курс.
Препоръчва се използуването на един стандартен български университетски учебник по теория на статистиката. Изберете един от следните:
1. Калинов, Статистика, НБУ.
2. Калоянов, Т.,Статистика, издателство Тракия-М, 2004
(Книжарница на НБУ, УНСС).
3. Мишев, Г., С.Цветков, Статистика за икономисти, 2008,
Университетско издателство "Стопанство". (Книжарница на НБУ, УНСС).

Статистически програми
За целите на курса преподавателят ще използува статистически модели и  продукция на някои статистически програми.
Студентите ще имат възможност да ползуват безплатна open source статистическа програма Gretl. Инсталационният файл за Windows е закачен като материал в страницата на графика на курса. Gretl работи с падащи менюта и ще трябва да се използува за тестовете. Продукция от тази програма ще се използува и при лекции.
Предложения и оплаквания
Ако студентите имат възражения, предложения или оплаквания се препоръчва да ги направят веднага, а не в края на семестъра.