Румен Веселинов
Data Mining

                    

 

 

График и теми*


Ден Тема Лекции**

Материали

 
4 март (нед.) Въведение в data mining (DM).
DataDepot
Data
9:00-10:15

Изисквания за курса.

  KDNuggets
10:30-11:45 Въведение в DM IntroDM WF1 WF2
12:00-13:15 Статистическа подготовка на данните за DM Prepar WFData
13:30-14:45

Приложение: Въведение с Weka

Tutorial Weka link
15:00-16:15

 

   
 
10 март (съб.) CART модели 1    
9:00-10:15 Класификационни дървета Tree Val WFv
10:30-11:45   Paper1  
12:00-13:15   Confusion  
13:30-14:45 Приложение на CART модели Entropy  
15:00-16:15      
 
17 март (съб.) CART модели 2   T.arff
T.csv
9:00-10:15 Регресионни дървета Paper2 H.arff
H.csv
10:30-11:45 Bagging and Boosting   WFBagg
12:00-13:15 Критерии syntax.sps  
13:30-14:45 Приложение на CART модели    
15:00-16:15      
 
24 март (съб.) Генерализирани линейни модели work.doc Print.exe
9:00-10:15 Тест 1 - в клас, open book
(свободно ползване на учебници, лекции и други материали)
10:30-11:45 Модели с ограничена зависима променлива    
12:00-13:15 Логистична регресия Logit  
13:30-14:45 Odds Ratios, ROC curve, specificity, sensitivity syntax2  
15:00-16:15      
 
25 март (нед.) Многомерни модели Oblasti.sav Obshtini.sav
9:00-10:15 Факторен анализ FA  
10:30-11:45 SEM модели SEM  
12:00-13:15      
13:30-14:45      
15:00-16:15      
 
31 март (съб.) Други емпирични модели за Data Mining    
9:00-10:15 Teст 2 - в клас, open book
(свободно ползване на учебници, лекции и други материали)
    SAV.zip Wpass.zip
10:30-11:45 SVM модели SVM  
12:00-13:15 DM с времеви редове TS  
13:30-14:45 DM с текстови данни Text  
15:00-16:15
   
Срок до 13:00 часа, петък 6 април 2012 Make-up Test 1 CSV.zip
SAV.zip
TestM1.zip
 
 * Преподавателят си запазва правото на промени в програмата.
** Част от презентациите са на Chris Clifton (Purdue University, USA) и се ползват с писменото разрешение на автора (on file).