SU 

     Румен Веселинов
Иконометрични методи и модели

                  

Menu


» График
»


Syllabus


Д-р Румен Веселинов
    
  E-mail:
Интернет страница на курса: http://vesselinov.com/suimm.htm

Оценки
Текущата оценка в края на семестъра се основава на три писмени теста и една курсова работа. Трите теста се провеждат в клас, по време на упражнения по определения график. Проблемите в тестовете са много близки до проблемите разглеждани на лекции и упражнения. Оценките за всеки тест са в процент 0-100. Текущата оценка (в %) за семестъра е средна аритметична от трите теста и курсовата работа.

Оценката (%)  се превръща в числова оценка по следния начин:

Оценка
2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
%
<50 50 56 62 68 74 80 90
Пропуснат тест
Тестовете по време на семестъра трябва да се вземат според графика. Ако тест се пропусне по уважителни причини, той се взема в най-скоро време преди следващият тест.
Уважителни причини са тежко здравословно състояние и други непредвидими тежки обстоятелства. За признаване на уважителна причина е необходима официална бележка от лекуващ лекар с телефонен номер за контакт или друга официална бележка, която подлежи на проверка.
Пропуснат тест носи нула точки (0%) при калкулирането на текущата оценка за семестъра.
Недобросъвестно поведение
Всяка проява на недобросъвестно поведение, копирани работи и преписване ще се наказва строго. Наказанието е едно и също за този който е преписал и този който е позволил да се преписва от неговата или нейната работа.
При първи случай на недобросъвестно поведение провинилият се студент получава  нула точки (0%) за съответния тест или курсова работа. При повторен случай наказанието е автоматична окончателна оценка за курса слаб (2) и уведомяване на университетските власти за случая.

Материали
Необходимите материали за курса са качани на интернет страницата на курса и частично в Moodle.
Записките от лекции ще бъдат много полезни за тестовете.
Основният учебник, по който ще се води курса е:
1. Brooks, C., Introductory Econometrics for Finance, 2nd. Ed., 2008.

Други подходящи учебници са следните:
1. Wooldridge, J., Introductory Econometrics: A Modern Approach, 4th Ed., 2008.
2. Gujarati, D., Basic Econometrics, 4th Ed., 2003.
3. Maddala, G.S., K. Lahiri, Introduction to Econometrics, 4th Ed., 2009.
4. Brockwell P., R. Davis, Introduction to Time Series and Forecasting, 2nd Ed., 2002.
5. Stock, J., M. Watson, Introduction to Econometrics, 2nd Ed., 2006.
6. Димитров, А., Въведение в иконометрията, 1995.

Иконометрични програми
Основна програма за курса е Gretl - open source program.

Предложения и оплаквания
Ако студентите имат възражения, предложения или оплаквания се препоръчва да ги направят веднага, а не в края на семестъра.