SU 

Румен Веселинов
Иконометрични методи и модели

                   

Menu


 
»

 »

 »

График и теми*


  Л/У Дата** Тема Лекции

Материали

1 1
Л
5/10
Въведение. Изисквания за курса.
2
У
7/10


 
2 3
Л
12/10
Класически линеен регресионен модел.
Статистически изводи и заключения.
Ch2

B&D
Brooks
N&P
Wool

4
У
14/10

Упражнение

 
3 5
Л

19/10

Класическия линеен регресионен модел.
Генерализация на регресионните модели.

Ch3

LogTable

6
У

21/10

Упражнение    
4 7
Л
26/11
Диагностични тестове.
Ch4

FGLS1
FGLS2

8
У
28/11
Упражнение    
5 9
Л

2/11

Диагностични тестове.

   
10
У
4/11
Тест 1    
6 11
Л
9/11
Модели с единични временни редове. ARIMA
Ch5
Simul
12
У
11/11
Упражнение    
7 13
Л
16/11
Моделиране на дългосрочни взаимоотношения.
UR, CI, VAR, VECM
Ch7
 
14
У
18/11
Упражнение    
8 15
-
23/11
Отучване.    
 
-
25/11
Патронен празник.    
9 16
-
30/11
Отучване.    
17
У
2/12
Упражнение    
10 18
Л
7/12
Моделиране променливостта на пазара. GARCH
Ch8
 
19
У
9/12
Упражнение    
11 20
Л
14/12

Отучване.

   
21
У
16/12
Тест 2.    
  22
У
19/12
Упражнение (отучване зала 001)    
12 23
Л
21/12
Модели с ограничена зависима променлива.
Ch11
 
24
У
23/12
Няма занятия. Отучване.    
   
 
 
Ваканция    
13 25
Л
4/1
M3 Competition. Монте Карло симулации.
Ch12
M3Comp
26
У
6/1
Упражнение  
M3add MClink
14  
Л
9/1
19:30 часа, Зала 001
Иконометрични системи едновременни уравнения.
AdkinsGretl
27
Л
11/1
Модели със смяна на режима. Модели с панелни данни.
Ch9
Ch10
28
У
13/1
Тест 3.    
15 29
Л
18/1

Представяне на курсови работи. 
30
У
20/1
Представяне на курсови работи.
   
     
23.1
Семестриален изпит - 9:00.
Зала 520
 
                                                * Преподавателят си запазва правото на промени в програмата.
                                                ** Датите подлежат на промяна.