Румен Веселинов
SPSS за напреднали

                   

Menu


» NSI


» SPSS

»

 

График и теми


Ден* Тема** Лекции
Данни

Домашно/
Упражнения

Първа седмица
1 Ден 1

Тест за ниво напреднали.

Test_HH.xls Test_Enter.xls

 
2 Ден 2 Работа с файлове с данни от Excel и SPSS.
Обединяване на файлове вертикално и хоризонтално.
Add/Match files, Sort, Duplicate cases, Aggregate, Match Table.
SyntaxDay2.sps
Oblast_Nasel.xls
Region_Nasel.xls
EN2.xls
EN2.sav
HH2.xls
HH2.sav
3 Ден 3 Променливи, етикети, прекодиране, липсващи стойности, форматиране.
Var/Value labels, sysmis, missing, Recode, Format

SyntaxDay3(sps)

 
4 Ден 4

Изчисляване на променливи по формула, селекция, индикаторни променливи.
Compute, temp, select, If, and/or

SyntaxDay4(sps)

 
5 Ден 5

Тест 1: 9:30-11:30 в клас. Обобщение.

Втора седмица
6 Ден 6

Описателен анализ. Статистически анализ с категорийни променливи.
Crosstab, row/col/tot chi-square, Fisher.

SyntaxDay6

 
7 Ден 7

Регресионен анализ, логистична регресия. Интерпретация на моделите.

SyntaxDay7

wage1.sav wage2.sav loanapp.sav NamesReg.doc
 
8 Ден 8
Извадки, претегляне и калибриране.

SyntaxDay8

 
9 Ден 9
Липсващи стойности, заместване.
Custum Tables. IT syntax. Комбиниране на данни от извадки и регистри.

ITSyntax
ITData

 
10 Ден 10
Тест 2. Заключение. R&R
 
                            * Датите и началният час подлежат на промяна.
                          ** Преподавателят си запазва правото на промени в темите.