Румен Веселинов
SPSS за начинаещи

                   

Menu


» NSI


» SPSS

»

 

График и теми


Дата* Тема** Лекции

Домашно/
Упражнения

Първа седмица
1 Ден 1

Въведение, синтакс, редактиране.
OPTIONS, SYNTAX, COMMENT, RUN
Четене и запис на данни.
GET, SAVE, KEEP, DROP

Pdf1 Pdf2 Pdf3
EN2.sav
HH2.sav
SyntaxD1(sps)

Dom1(doc)
2 Ден 2 Данни от Excel, DBF, CSV
Честоти, описателни х-ки
FREQ, DESC, MEANS
X1 TO X200; COMPUTE
SyntaxD2(sps) Dom2(doc)
EN2.xls HH2.xls
3 Ден 3 Променливи, етикети и прекодиране, липсващи стойности
VAR & VALUE LABELS, MISSING, SYSMIS, RECODE,
Format, LO THRU 5,
100 THRU HI

SyntaxD3(sps)

 

Dom3(doc)
4 Ден 4

Обединяване на файлове с данни, агрегиране, сума при липсващи стойности, дисперсионен анализ, чисто случайна извадка.
SORT, KEEP, MATCH/ADD FILES, COMPUTE-SUM, MEAN, LIST, AGGREGATE-SUM,MEAN

SyntaxD4(sps)

Dom4(doc) DveChasti(xls)
5 Ден 5

Тест 1: 9:30-11:30 в клас. Обобщение.

Втора седмица
6 Ден 6

Изчислявене на променливи по формула. Селекция. Заместване на липсващи стойности със средни.
COMPUTE Z=X+Y; X/Y, X*Y, 1/X; 2*X; X**2;X**3; SQRT(X);
TEMP, SELECT; IF lt,le,gt,ge,eq <,>,<=, >=, AND,OR, NOT

SyntaxD6(sps)

Dom5(doc)
7 Ден 7

Двумерно разпределение, Таблици, Хи-квадрат тест. CROSSTAB-ROW,COL,TOT
Претегляне WEIGHT; Калибриране;
Експорт на резултати в WORD.

SyntaxD7(sps)

Dom6(doc)
8 Ден 8 Индикаторни променливи, преименуване на променливи. Таблици и графики в SPSS. Експорт на данни.

SyntaxD8(sps)

Dom7(doc)
9 Ден 9 Синтакс на Дирекция ИКТ.
Преглед на менютата на SPSS.
ITsyntax(sps)  
10 Ден 10 Тест 2: 9:30-11:00 в клас. Заключение. R&R
 
                            * Датите и началният час подлежат на промяна.
                          ** Преподавателят си запазва правото на промени в темите.